Làm văn chương, sa lưới văn chương
Chống thói đời, mắc thói đời thường
Lời gièm dồn lại, tiêu xương
Để trên trang giấy tiếng suông đó mà!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)