Bên gối ngả người lặng lẽ sao
Nghìn rừng ngờ kể nỗi thu sầu
Đèn tàn trăng nhạt càng thêm vắng
Triều dậy trời mưa kéo lạnh mau
Lòng giữ thói thường hay cảm động
Thu sang tuổi lún dễ lo âu
Sáng sau chỉ sợ bên gương thấy
Lại mới bạc thêm mấy sợi râu


Nguồn: Trung Hoa cổ thi tinh tuyển, Lê Xuân Khải dịch và chú thích, NXB Giáo dục, 2014
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)