Cõi thơm đêm lạnh sáng
Qua cửa chùa khe cong
Đỉnh mọi núi trăng chiếu
Dưới vòm lá suối thông
Một đèn mọi tiếng lặng
Mỗi khánh bốn trời không
Gặp hồ đường về sợ
Huống nghe gò gió dong


Nguồn: Trung Hoa cổ thi tinh tuyển, Lê Xuân Khải dịch và chú giải, NXB Giáo dục, 2014
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)