Ta rất thích yên lặng
Bờ ao tuỳ đứng chơi
Bèo nghìn chấm dưới nước
Trăng nửa vầng trên trời
Rét cá sợ tìm nép
Tối chim về trước rồi
Ai trong mùng mịt biết
Nhàn tản đây là nơi


Nguồn: Trung Hoa cổ thi tinh tuyển, Lê Xuân Khải dịch và chú thích, NXB Giáo dục, 2014
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)