Chơi suối tận nguồn ngọn
Quanh co trong núi Đông
Nắng mai in trên áo
Đáng yêu suối xuân trong
Không biết nơi suối đổ
Kêu sau rào tre cong
Rì rầm hai bậc chảy
Vào đầm sâu cúi trông
Tóc tùng gió chao sóng
Lá xanh hoa mấy bông
Danh ngôn còn có tướng
Nhìn ảo chiếu hối không
Thảnh thơi lòng ở tổ
Muốn ở cả năm ròng

tửu tận tình do tại