Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 11/10/2013 18:41 bởi Vanachi
Lưu Ban 劉攽 (1022-1088), nhà sử học, thi nhân đời Bắc Tống, tự Cống Phủ 貢父, người Tân Dụ (nay là Tân Dư, Giang Tây) em của Lưu Thưởng. Ông đỗ tiến sĩ năm Khánh Lịch thứ sáu, hai mươi năm quan châu huyện rồi mới làm trực giảng Quốc tử giám, sau thăng đến Trung thư xá nhân. Ông là người tinh thông sử học, từng giúp Tư Mã Quang soạn Tư Trị thông giám chuyên về sử nhà Hán. Tác phẩm có Công phi tập, Bành Thành tập.