Từ cổ công biên bởi tại đâu,
Tôi yên phần lớn muốn phong hầu.
Ấn vàng thà cứ đem trao thẳng,
Trận mạc khỏi rơi vạn cái đầu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.