Cảm khái

Một gánh giang san nặng quá chừng,
Nghĩ thôi thế sự dững dừng dưng.
Đầy chuồng trâu ngựa nằm lơ láo,
Mấy dặm quan san bước ngập ngừng!
Chén rượu Bố đào bưng bỡ ngỡ,
Khúc đàn Dữu Lý khảy từng tưng.
Thôi thôi thế sự ừ ừ phải,
Có lúc thanh nhàn có lúc truân.
(Nhà lao Hội An-1908)


Trích trong “Gương sáng Quảng Nam: Chí sĩ Lương Trọng Hối –Một nhân cách, một tấm lòng”.
Nguyễn Phước Tương
(Hồi ức về Thầy tôi –Kỷ niệm nhân ngày giỗ thứ 30 (11/4/1969-11/4/1999)