Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Ngũ đại)
1 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (1 bài)
Tạo ngày 17/03/2014 15:57 bởi tôn tiền tử
Lý Thuấn Huyền 李舜弦 năm sinh mất và tự đều không rõ, sống khoảng trước sau năm 910, nhà ở Tử Châu, nhưng theo "Mao đình khách thoại" 茅亭客話 chép thì tiền nhân của nàng là người Ba Tư. Nàng là em gái của từ nhân Lý Tuần 李珣 người Tiền Thục (Ngũ Đại). Nàng có văn tài, giỏi thơ thất luật, hiện còn 3 bài. Khi vua thứ 2 nhà Tiền Thục là Vương Diễn 王衍 tại vị (919-925), nàng được tuyển nhập cung, lập làm chiêu nghi.