Chí trượng phu đây rắp đã lâu
Thương thay luống tuổi chẳng phong hầu
Sá chi lương bổng duyên tôi tớ
Vui với tùng quân thú bạn bầu
Nón lá xanh, quen mưa đượm vết
Áo lông đen, ngán bụi pha màu
Áo xuân may sẵn cùng ông hẹn
Dạo khắp non xanh dắt díu nhau

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)