Thương em anh phải thảo ngay
Để em cung thuận ngày ngày noi gương
Anh em hoà thuận mọi đường
Yên lòng cha mẹ lẽ thường hiếu trong
Của cải nhiều cũng như không
Thì đường tình nghĩa oán lòng khó sinh
Nhẫn được lời nói trong mình
Lặng cơn tức giận nhẹ thênh tâm tình
Ăn uống, đi đứng dáng hình
Phải dè lớn trước phận mình nhỏ sau
Người trên gọi, giúp truyền rao
Nếu không ai đến thì mau lại trình
Gọi người trên, chớ nêu danh
Trước mặt tôn trưởng tài mình chớ khoe
Đi đường gặp gỡ một khi
Nhanh tay thi lễ kẻo e hỗn hào
Bề trên chẳng có lời nào
Thì lui bước xuống để chào người qua
Khi cưỡi ngựa, lúc rong xe
Thấy người là xuống tỏ vì kính trên
Qua rồi vẫn ngóng để nhìn
Đủ qua trăm bước giữ gìn mới hay
Già đứng trẻ đứng cho ngay
Già ngồi cho phép trẻ đây mới ngồi
Bề trên tôn kính trước rồi
Nói năng vừa phải đúng người đủ nghe
Nhỏ nhẹ quá chẳng nghe chi
Cũng không hợp lễ thích nghi chút nào
Tiến lên nhanh để hỏi chào
Cáo lui thì lại lời trao từ từ
Hỏi thì đáp chớ đừng “ừ”
Mắt trông ngay thẳng, lừ lừ nghiêng không
Hàng cha anh phải kính trông
Như cha anh ruột chứ không khác gì

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.