Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Tuỳ)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Khổng Thiệu An (1 bài)
- Dương Đạt (1 bài)
- Lai Tế (1 bài)
- Dữu Bão (1 bài)
Tạo ngày 10/01/2018 07:34 bởi tôn tiền tử
Lý Cảnh 李景 (?-618) tự Đạo Hưng 道興, người quận Thiên Thuỷ, giỏi bắn cung cưỡi ngựa, là một quân nhân và chính chị gia đời Tuỳ, từng giam gia nhiều cuộc chiến chinh phạt. Sau khi Tuỳ Dạng Đế bị diệt, Trần Cảnh theo Liễu Thành về U Châu, trên đường bị phiến dân giết hại.