Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Tuỳ)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Khổng Thiệu An (1 bài)
- Lai Tế (1 bài)
- Dương Đạt (1 bài)
- Lý Cảnh (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (1 bài)
Tạo ngày 06/12/2013 13:32 bởi Vanachi
Dữu Bão 庾抱 (?-618) tự không rõ, người Giang Ninh, Nhuận Châu, từng làm Duyên Châu tham quân đời Tuỳ, sau làm Trung thư xá nhân đời Đường Cao Tổ. Trước tác của ông có văn 10 quyển, được chép trong "Lưỡng Đường thư chí".