Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Tuỳ)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Khổng Thiệu An (1 bài)
- Dương Đạt (1 bài)
- Dữu Bão (1 bài)
- Lý Cảnh (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (1 bài)
Tạo ngày 28/02/2014 13:47 bởi tôn tiền tử
Lai Tế 來濟 người Giang Đô, con của tướng quân Hộ Nhi 護兒 đời Tuỳ. Trong nạn Vũ Văn Hoá Cập, Hộ Nhi đóng cửa thành rồi bị hại, Lai Tế thoát hiểm. Ông dốc lòng học tập, đỗ tiến sĩ, năm Trinh Quán làm Thái tử tư nghị lang, rồi Trung thư xá nhân, cùng Lệnh Hồ Đức 令狐德 tuyển soạn Tấn thư. Năm Vĩnh Huy, ông nhậm Trung thư lệnh, rồi Đình Châu thứ xử. Ông mất trong trận chiến với Đột Quyết. Thơ có 30 quyển, nhưng nay chỉ còn 1 bài được chép trong Toàn Đường thi.