Không làm cầu dù rồng nổi biển
Tìm cõi tiên Hán Vũ bắn giao
Thuyền vương Tần Hán làm cao
Văn hoàng không giống, muốn vào xa hơn.