Cuồng phong cuồn cuộn quân Hồ,
Chương Hoa đài bóng vật vờ tung tăng.
Cửa thành Bắc Lạc tràn quân,
Tướng xuôi nam tụ như làn sấm mây.
Ỷ Thiên kiếm báu vung tay,
Cá kình chực chém, muốn khai biển luồng.
Ta trông thuyền cất hào hùng,
Ngỡ xưa Tam Thục hẹn Long Tương về.
Xua quân khai chiến, cờ hê,
Trên sông sóng bạc lê thê dập dềnh.
Nhắm Hà Khôi tướng ngự trên,
Râu tím như kích mũ chênh vênh đầu.
Trại Tế Liễu đón vua tâu,
Mới hay Bá Thượng địch hầu trẻ con.
“A đả hồi” trỗi sáo Khương,
Khúc “Hoa mai rụng” lều trăng tấu hoà
Tướng quân trường kiếm đứng hoa,
Ba quân hô động xuyên qua chín trời.
Lập công dâng chúa rạng ngời,
Công thần hoạ bức trên chòi kỳ lân.