Trong cảnh thu trở hồng lá thị
Bầu trời xanh lầu đỏ hỗ tương
Không người thăm hỏi bên song
Qua phòng bên kiếm móc chuông cho rồi

tửu tận tình do tại