Kim Cốc viên phất phơ hàng liễu
Trong gió xuân phô diễu lưng ong
Khôn kham cảnh đẹp vô cùng
Trên cầu Lạc đứng vời trông một mình

tửu tận tình do tại