Cảnh trí nào hơn cảnh trí này,
Bồng Lai âu cũng hẳn là đây.
Núi chen sắc đá màu phơi gấm,
Chùa nực hơi hương khói lộn mây.
Ngư phủ gác cần ngơ mặt nước,
Tiều phu chống búa dựa lưng cây.
Nhìn xem phong cảnh ưa lòng khách,
Khen bấy thợ trời khéo đắp xây.


Bản trên dẫn theo các sách Văn đàn bảo giám, Nam âm thi thoại, Quốc văn trích diễm.

Bản trong Hương vườn cũNét bút giai nhân:
Cảnh trí nào hơn cảnh trí này,
Bồng Lai âu hẳn cũng là đây.
Khói lồng sắc đá non phơi gấm,
Chùa nức hơi hương biển kéo mây.
Ngư phủ gác cần ngơi mặt nước,
Tiều phu chống búa tựa lưng cây.
Nhìn xem phong cảnh ưa lòng khách,
Vút mắt Trường Sơn ác xế tây.
Nguồn:
1. Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám (quyển 1), Nhà in Trịnh Văn Bích, Hà Nội, 1929
2. Phan Khôi, “Nam âm thi thoại”, Nam Phong tạp chí, số 8, 2-1918
3. Dương Quảng Hàm, Quốc văn trích diễm: Cao đẳng tiểu học độc bản, Kim Khuê ấn quán phát hành, 1928
4. Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007
5. Quách Tấn, Nét bút giai nhân, NXB Hà Nội, 1977