Xuân nhị nguyệt huyên hoà lệnh tiết
Lề xướng ca mở tiệc thờ thần
Hương dâng khói toả lần lần
Sân thiều múa phượng, gió nhân bay cờ
Phụng tam linh sau nhờ phúc hỗ
Dốc một lòng cổ vũ hoan hân
Cung đàn dịp hát ngày xuân
Phụ tài đàn Thuấn, trại thần ca Chu
Vạn vạn tuế tung hô ba tiếng
Nức ba hàng thị yến thừa hưu
Vui xuân xuân yến ngày lâu
Thọ bôi kể chục, ca trù điểm trăm
Mừng thế trị năm năm xuân tịch
Tụng thần hưu thân tích vô cương
Xuân kỳ giải thưởng đào nương
Chúc dâng hai chữ phụ khang mừng làng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Diện, “Những phát hiện mới về Lê Đức Mao và bài Đại nghĩ bát giáp thưởng đào giải văn”, Thông báo Hán Nôm học, 1998