Xuân nhật tảo khai gia cát hội
Hạ đình thông xướng thái bình âm
Tàng câu mở tiệc năm năm
Miếu Chu đối việt chăm chăm tấc thành
Hương dâng ngào ngạt mùi thanh
Loan bay khúc múa, hoa quanh tịch ngồi
Ba hàng vui vẻ ngày vui
Tung ba tiếng chúc, gió mười dặm xuân.
Nhởn nhơ cõi thọ nền nhân
Vui lòng hy hạo tụng ân bình hoà
Thơ Thiên bảo dâng ca chúc hỗ
Khánh ngô hoàng vạn thọ vô cương
Xuân kỳ một giải hàng ngang
Thưởng đào hai chữ phụ khang mừng làng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Diện, “Những phát hiện mới về Lê Đức Mao và bài Đại nghĩ bát giáp thưởng đào giải văn”, Thông báo Hán Nôm học, 1998