Nhị nguyệt huyên hoà tiết
Thập đình cổ vũ xuân
Tiệc mở hát thờ thần kỳ phúc
Vạn vạn niên tề chúc thánh cung
Hoan thanh ba tiếng hô tung
Hương nghi ngút khói, rượu nồng nã hoa
Đình tấu nhạc, miếu dâng ca
Vẻ thanh múa phượng, khúc hoà bay loan
Ngày xuân, xuân tịch thừa hoan
Thọ trăm chén chúc, phúc ngàn câu ca
Rồi tiệc đó “bình hoà vĩnh nhạ
Vỗ tay mừng “huệ ngã vô cương
Xuân kỳ giải thưởng đào nương
Cửu như dâng chúc ba hàng nức vui


Nguồn: Nguyễn Xuân Diện, “Những phát hiện mới về Lê Đức Mao và bài Đại nghĩ bát giáp thưởng đào giải văn”, Thông báo Hán Nôm học, 1998