Hưu kỳ thiên tải hạ
Nguyệt lệnh tứ dương xuân
Lễ nhạc bách niên tu miếu điển
Thăng bình nhất khúc tụng thần công
Ngự tiền ngào ngạt hương xông
Phượng quanh tịch múa hoa lồng chén bay
Miếu Chu văng vẳng tâu bày
Thiều xưa chín khúc, tung ngày tiếng ba
Ngày xuân, xuân yến, xuân ca
Bốn dân mưa huệ, trăm nhà gió huân
Rồi từ đó nhờ ân cấp túc
Tiếng quản huyền nô nức nhân gia
Năm năm mở tiệc xướng ca
Đào dâng hai chữ tam đa mừng làng


Nguồn: Nguyễn Xuân Diện, “Những phát hiện mới về Lê Đức Mao và bài Đại nghĩ bát giáp thưởng đào giải văn”, Thông báo Hán Nôm học, 1998