Đèn ở Thượng Lâm khác loại thường,
Chân nhạn dài đến bảy xích vươn.
Ngấn mỡ đáy đèn nom dải lụa,
Bóng chân cửa sổ, xếp hành hương.
Đàn ngài mờ tỏ sương biên tái.
Lửa hạc phất phơ trăng bãi sông,
Cười cho cung Tần ưa kỳ xảo,
Đèn ly chỉ sáng điện Hàm Dương!