Đèn nơi Thượng Lâm khác loài thường,
Chân nhạn chiều dài bảy xích vươn.
Ngấn mỡ đáy đèn nom dải lụa,
Bóng chân cửa sổ xếp hành hương.
Đàn ngài mờ tỏ sương biên tái.
Lửa hạc phất phơ trăng bãi sông,
Cười bọn cung Tần ưa kỷ xảo,
Đèn ly chỉ sáng điện Hàm Dương!