Ơn vua ban thưởng cho người già,
Gậy khắc chim cưu sức đỡ cao.
Trổ ngực nên hoa, thân sinh động,
Uốn thành cánh gấm, đậu trên cành.
Quá mày gối hạc, lực nay giảm,
Đầu khắc hình rồng, không đốt quanh.
Há chỉ gậy này cầu không nghẹn,
Lúc nguy giúp đỡ ý nầy lành.