送范公師孟北使

驛路三千君據安,
海門十二我還山。
朝中使者天邊客,
君得功名我得閒。

 

Tống Phạm công Sư Mạnh bắc sứ

Dịch lộ tam thiên quân cứ an,
Hải môn thập nhị ngã hoàn san.
Triều trung sứ giả, thiên biên khách,
Quân đắc công danh, ngã đắc nhân.

 

Dịch nghĩa

Qua ba nghìn dặm đường đi sứ, bác ngồi trên yên,
Vượt mười hai cửa biển, tôi trở về núi.
Kẻ sứ giả của triều đình, kẻ nơi chân trời,
Bác được công thành, tôi được chữ nhàn.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Văn Chấp

Người tựa trên yên trải dặm ngàn,
Kẻ về cửa bể cách quan san.
Sứ thần, dật khách nào hơn kém,
Ông được công danh, lão được nhàn.


Nguồn:
1. Nam Phong tạp chí, số 115, năm 1927
2. Cao Tự Thanh, Việt Nam bách gia thi, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2005
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ba ngàn dặm sứ bác trên yên
Vượt biển người về chốn núi non
Dật khách, sứ thần hơn kém nhỉ?
- Công danh phần bác, lão thân nhàn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ba nghìn dặm sứ bác trên yên,
Vượt biển tôi về núi cõi riêng.
Người chốn chân trời người sứ giả,
Công danh bác được lão điền viên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ba nghìn dặm bác trên yên,
Tôi về vượt biển cõi riêng non nhà.
Chân trời người sứ, người xa,
Công danh bác được vui ta ruộng vườn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời