Tha hương còn lận đận,
Cố quốc chửa về đi.
Đêm nay gặp giai tiết,
Nghiêng bầu đáp cố tri.
Đèn ai nghìn vạn ngọn,
Soi tớ mấy câu thi.
Đã say không muốn tỉnh,
Tỉnh lại như thằng si.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 85, 7-1924
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.