Lần đầu cầm gương
Bé cười bạn cười
Yêu sao yêu thế!
Trong gương có người

Bé giơ tay bắt
Bạn cũng giơ theo
Đã không chạy mất
Lại cùng bé reo

Bé lật mặt sau
Bỗng bạn biến mất
Cái gương mỏng thế
Giấu bạn vào đâu?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]