Nửa mừng, nửa sợ, ngóng tin,
Đêm mơ, rõ Phạm tiên sinh hiện về.
Gió xuân đậu lạt gần kề,
Biển xa lặng hẳn bốn bề sóng khơi.
Trăng vào thư thái lại người,
Tiếng mưa dứt hạt, khi trời êm ru.
Gạt phăng hận cũ, đề thơ,
Chẳng nghe kèn thổi vọng đưa ngoài tường.

tửu tận tình do tại