Sáu tỉnh đã thành đất mới rồi,
Ba xuân, giữ được nếp xưa thời.
Nhà ai đài gác mây nhiều vẻ,
Đèn điện sáng trưng thuyền đến, rời.
Ông lão đêm bàn niên hiệu nước,
Lính canh ngày hỏi thuốc thang chơi.
Hàng cây đường ấy sao không biết,
Từng đám cây xanh vàng lá rơi…