Còi cọc lúc giao thừa
Trăng nhích thêm ngần ấy
Lớn nhanh đừng lẩy bẩy
Kẻo rụng trước sao thưa

Trăng mồng hai lá lúa
Sẽ không héo được đâu
Mưa xuân bụi khắp ngả
Cỏ non cầm mũi trâu

Tìm trăng ngày trăng bấy
Mạ lẫn xanh kín đồng
Tĩnh lặng xuân mới thấy
Trăng đang đòi trổ bông.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]