Có một ngày say khóc
Nỗi buồn thả dây cương
Tỉnh lại ân hận mãi
Có vương ai trên đường


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]