Tặng cha

Sợi tóc bạc nhà thơ
Trên mái đầu đêm đêm
Cha của tôi ngồi đó
Nghìn câu thơ vây quanh

Tuổi cha ngoài sáu mươi
Mang trái tim nghìn tuổi
Đôi mắt mới lên mười
Cái nhìn nêu câu hỏi

Sợi tóc xoà bóng nhạc
Xuống từng ô giấy hoa
Con thèm được ngơ ngác
Như cái nhìn của cha

Qua hai cuộc chiến tranh
Bàn chân chưa kịp mỏi
Ý nghĩ truyền xuống gối
Vạch đường lại tuổi xanh


1978

Bài thơ trên tác giả viết về cố thi sĩ, nhà viết kịch, dịch giả Yến Lan (Lâm Thanh Lang) thân phụ của tác giả.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]