Nếu nước nhà thống nhất
Tôi sẽ có việc nhất định phải làm
Công việc tôi phải làm
Đầu tiên tôi sẽ không trở thành người yêu nước nữa
Đến lúc đó
Dù trở thành gái điếm thối tha
Hay trở thành một kẻ ăn mày
Cũng có thể trở thành người yêu nước tồi tàn
Làm đồng chí với cả con bù nhìn
đứng canh trên đồng vắng

Lịch sử hiện đại bất công của sự chia cắt
Đã trôi qua suốt 50 năm rồi!


Nguồn: Bài hát ngày mai (thơ), Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)