Hãy theo đường này
Người sẽ tới Nirvana

Thứ lỗi cho tôi
Tôi sẽ đến nơi nào tôi muốn
Vượt qua núi đá cheo leo hay là đi dưới nước

Con đường của Bậc thầy là con đường của xác chết.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)