Còn cầu mong điều gì hơn nữa!

Có nơi thật gần,
Có miền thật xa...


Nguồn: Bài hát ngày mai, thơ Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)