Anh đánh trống để lấy tiếng vang

Điệu nhạc tùng tùng tùng tùng tùng
Tiếng trống dập dồn bập bùng lên xuống

Theo nhịp thở phải đúng theo nhịp thở
Khó dễ trên đời đâu hiếm giữa nhân sinh

Chỉ còn lại màng da khi trống không có tiếng
Đánh chẳng hay năm tháng chỉ hư vô

Tiếng trống đánh chẳng tính dài hay ngắn
Là tiếng đệm cứu cho diễn xướng trôi qua
Tiếng trống là cầu nối nhạc ca

Người đánh trống lừng danh trong thiên hạ
Đâu dễ quên giai điệu nhạc lời ca
Tiếng tắc cồng, trong động có tĩnh yên
Nhân sinh đang chín vàng tựa mùa thu óng ả

Anh đánh trống để lấ y tiếng vang ròn rã

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)