Anh bỏ đi vì thiếu hương hoa đồng nội
Cũng xin đừng làm hỏng cuộc đời tôi
Hoa đồng nội tàn đơn côi trên đồng nội
Vẫn in dưới chân người dù chẳng đoái hoài trông


Nguồn: Đến khi hoa mẫu đơn nở, NXB Văn học, 2007.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)