Có những việc ngại ngùng khi nghĩ đến
Chẳng Giê-su cũng chẳng phải Thích ca
Nên không có việc gì là đại sự bao la
Khi lồng ngực còn chứa đầy nhiệt huyết
Đó là khi dòng máu học sinh
Còn ngại ngùng vây bọc trong ta


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)