Mơ xưa trở lại cùng tôi
Niềm vui tận đến chân trời thần tiên

Nhìn mây tan biến bình yên
Tâm hồn trống rỗng, theo miền hư không

Nuốt dòng nước mắt vào trong
Tìm niềm vui chốn hư không xanh ngời

Thấm nước mắt xuống đất tươi
Niềm vui tận đến chân trời thần tiên


Nguồn: Đến khi hoa mẫu đơn nở, NXB Văn học, 2007.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)