Có ngôi mộ nằm bên con đường nhỏ
Thức trong đêm, ướt đẫm trong sương
Tôi có chết hãy thành ngôi sao nhỏ
Nằm dưới mồ, nhìn mờ ảo sao thương


Nguồn: Đến khi hoa mẫu đơn nở, NXB Văn học, 2007.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)