Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
8 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (357 bài)
- Tố Hữu (251 bài)
- Nguyễn Bính (284 bài)
- Hàn Mặc Tử (216 bài)
- Trần Đăng Khoa (151 bài)
Tạo ngày 16/12/2019 14:40 bởi tôn tiền tử
Kiều Hữu Hỷ vốn dòng dõi nho gia, đỗ đạt cao, từng làm quan dưới triều đình Huế, là một sĩ phu yêu nước có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng.

 

Thơ dịch tác giả khác