Xin người hiếu tử lắng khuyên,
Kịp thì nuôi nấng cho toàn đạo con.
Kẻo khi sông cạn, đá mòn,
Phú nga phú uỷ có còn ra chi.


Khảo dị:
Xin người hiếu tử gắng khuyên,
Kíp thời nuôi nấng cho tuyền đạo con.
Nguồn:
1. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970