Mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ liếm lá đầu đường


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004