Cá biển cá bầy,
Ăn ngày hai bữa,
Là con cá cơm.
Nhọn mồm nhọn mũi,
Là con chào rao.
Nhận hủ nhận vò,
Là con cá nhét.
Nở ra đỏ chẹt,
Là con các khoai.
Đi ăn trộm hoài,
Là con cá nhám.
Khệnh khệnh khạng khạng,
Là con cá căn.
Già rụng hết răng,
Là con cá móm.
Bò đi lọm khọm,
Là con cá bò.
Ăn chẳng biết no,
Là con cá hốc.


Nguồn: Đặng Anh Tú, Đồng dao Việt Nam, NXB Văn hoá thông tin, 2009