Trăng khuyết rồi trăng lại tròn,
Mụ già kén rể con còn goá lâu.


Nguồn: Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969