Trăm năm tính cuộc vuông tròn,
Phải dò cho hết ngọn ngành lạch sông.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975