Thà rằng làm lẽ thứ mười,
Còn hơn chánh thất những người đần ngu.


Nguồn: Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969