Chí dốc phô bày trận ngựa voi,
Thân này, thế ấy đã ra mòi.
Việc vua đang tính chưa hồi rảnh,
Tin mẹ vừa sang rất kẽ còi.
Nỗi Hán Nguỵ rày chia tấc dạ,
Đồ Tôn Ngô cũ dũi đầu voi.
Xin đừng mỏi mắt trông đầu ngựa,
Rồng núp Nam Dương đáng mấy thoi.


Bài thơ do Đông Hồ Lâm Tấn Phác sưu lục.

Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 88, 10-1924