Mới vừa bụng núi dấu thêm voi,
Kìa phải mưa đêm đã ló mòi.
Mượn sấm đánh tan vầng nguyệt rạng,
Xua sương tưới sống cụm hoa còi.
Say cầm câu nguyệt ngư lèn nón,
Lỡ dậm mang sao mục ướt roi.
Hỏi kẻ Trường An người biết chẳng,
Tấm lòng quế ngọc nhộn đường thoi.


Nguồn:
1. Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004
2. Nam Phong tạp chí, số 88, 10-1924